ABOUT-EN

עשה ואל תעשה – EN

V  לעשות >  שמרו על כרטיס ההשכרה ועל מפתח תל-אופן.      במקרה של אובדן, יש להתקשר מיידית למוקד תל-אופן.  >  האופניים המושכרים לכם מתוחזקים ועומדים בכל תקני הבטיחות.     עם זאת, לפני כל רכיבה הקפידו לבדוק את מצב האויר בצמיגים. >  בעת הרכיבה חבשו קסדה תקינה המותאמת לראש וריכסו מתחת לסנטר. >  התייחסו לאופניים ששכרתם כאילו היו האופניים הפרטיים שלכם     בכדי …

עשה ואל תעשה – EN Read More »

מנוי שנתי - תושב תל אביב 240

מנוי שנתי תושב מאפשר רכיבות רצופות במשך 30 דקות כל אחת ללא הגבלה למשך שנה, בין רכיבה לרכיבה חייבת להיות הפסקה בת 10 דקות, בהן האופניים הוחזרו לתחנת העגינה. במידה ולא החזרתם את האופניים אל אחת מתחנות תל אופן או אם עשיתם הפסקה של פחות מ-10 דקות, תחויבו בהתאם לזמן הרכיבה המצטבר (ראו פירוט בטבלה).

זמן מצטבר מרגע ההשכרה

עד 30 דקות

עד 60 דקות

עד 90 דקות

עד 150 דקות

עד 210 דקות

עד 270 דקות

כל שעה נוספת או חלק ממנה

סה"כ תוספת תשלום

0

6

12

32

72

152

100

* בנוסף לתשלום דמי מנוי שנתי חד פעמיים

Skip to content